W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

Projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowane do młodzieży NEET:

Tytuł projektu: Zaczynamy od nowa
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Poprawienie atrakcyjności zawodowej wśród Uczestników Projektu w wyniku wzmocnienia ich potencjału zawodowo-społecznego.
Grupa docelowa: 115 osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym również osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Osobisty trener/mentor,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Trening umiejętności życiowych,
 • Trening zawodowy wewnętrzny (szkolenie zawodowe),
 • Trening zawodowy zewnętrzny (staż zawodowy),
 • Pośrednictwo pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Dziś aktywne - jutro pracujące!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestniczek Projektu, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.
Grupa docelowa: 64 młode kobiety w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), należące do kobiet samotnie wychowujących dzieci i/lub osób z terenów wiejskich.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb z Indywidualnym Planem Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Coaching,
 • Szkolenia zawodowe, Staże,
 • Środki na zasiedlenie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Młodzież w drodze do zatrudnienia
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podwyższona zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, osiągnięta dzięki zindywidualizowanemu i kompleksowemu wsparciu w ramach projektu, prowadząca do podjęcia pracy.
Grupa docelowa: 100 osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.
Formy wsparcia:
 • Centrum Diagnozy,
 • Centrum Planowania Kariery,
 • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją,
 • Praktyki lub staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Program Aktywizacji Młodych
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 120 osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
Formy wsparcia:
 • Konsultacje indywidualne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Bony szkoleniowe,
 • Przyuczenie do pracy dorosłych,
 • Staże zawodowe,
 • Dodatki relokacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Młodzi i AKTYWNI!
Nr projektu: POWR.01.02.01-06-0061/16
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród Uczestników Projektu osiągnięta poprzez udział w projekcie i otrzymanie kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 144 osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), które zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego.
Formy wsparcia:
 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • Różnorodne szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Młodzi i AKTYWNI!
Nr projektu: POWR.01.02.01-10-0012/17
Obszar realizacji: województwo łódzkie
Cel projektu: Wyższa aktywność zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia u Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 72 osoby bierne zawodowo zamieszkujące województwo łódzkie, bierne zawodowo, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu, w przedziale wiekowym 18-29 lat, o niskich kwalifikacjach, szczególnie kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej,
 • Kompleksowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji miękkich,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje na start zawodowy
Nr projektu: POWR.01.02.01-18-0006/18
Obszar realizacji: województwo podkarpackie
Cel projektu: Wyższa aktywność zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy u osób młodych.
Grupa docelowa: 72 osoby młode w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące województwo podkarpackie, bierne zawodowo, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, tzw. ubogich pracujących.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i z zakresu kompetencji miękkich,
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Pierwszy krok na ścieżce kariery
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo śląskie
Cel projektu: Wyższa aktywność zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia u Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 84 osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym również osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie komputerowe,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Staż zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Wykwalifikowani-na rynku pracy poszukiwani
Nr projektu: POWR.01.02.01-18-0003/18
Obszar realizacji: województwo podkarpackie
Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej i poprawa sytuacji na rynku pracy u osób młodych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.
Grupa docelowa: 84 osoby młode w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące województwo podkarpackie, bierne zawodowo, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, tzw. ubogich pracujących.
Formy wsparcia:
 • IPD,
 • Warsztaty planowania kariery zawodowej,
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Szansa dla Młodych
Nr projektu: POWR.01.02.01-32-0059/18
Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie
Cel projektu:  
Grupa docelowa: Podniesienie zdolności do wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy u osób młodych.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże i praktyki,
 • Kontynuacja nauki dla osób młodych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Projekty dofinansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 skierowane do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

Tytuł projektu: Czas zmian!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo łódzkie
Cel projektu: Podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.
Grupa docelowa: 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób ubogich, samotnie wychowujących dzieci.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne,
 • Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych,
 • Coaching wspierania równowagi praca-rodzina,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ POMORZAN
Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa zwiększająca zdolność do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.
Grupa docelowa: 60 osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie pomorskim, biernych zawodowo lub bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z przypisanym 3 profilem pomocy.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywność kluczem do sukcesu!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo łódzkie
Cel projektu: Podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.
Grupa docelowa: 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające z pomocy społecznej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne,
 • Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych,
 • Coaching wspierania równowagi praca-rodzina,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staż zawodowy,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywność – pierwszy krok do sukcesu
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo łódzkie
Cel projektu: Podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.
Grupa docelowa: 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające z pomocy społecznej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne,
 • Warsztaty kompetencji społecznych i życiowych,
 • Coaching wspierania równowagi praca-rodzina,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staż zawodowy,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywni mimo barier
Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0080/16
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie.
Grupa docelowa: 60 osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z małym doświadczeniem zawodowym.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwo-Diagnoza Potrzeb,
 • Poradnictwo Psychologiczne i Specjalistyczne,
 • Coaching,
 • Warsztaty Kompetencji Społecznych/Życiowych,
 • Pośrednictwo Pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywni od zaraz!
Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0109/16
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 48 osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w tym osoby po 50 roku życia, kobiety.
Formy wsparcia:
 • Analiza potrzeb UP,
 • Poradnictwo psychologiczne/coaching,
 • Warsztaty kompetencji społecznych,
 • Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Odważ się sięgać po nowe
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0077/17
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Grupa docelowa: 60 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, rodzinne),
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Szkolenie kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Bogaci w wiedzę, bogaci w doświadczenie
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-001/17
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Grupa docelowa: 48 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku od 18 do 64 lat, biernych zawodowo lub długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, rodzinne),
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Szkolenie kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Reintegracja czas start
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0079/17
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowana etapami złożonymi z indywidualnego i kompleksowego wsparcia.
Grupa docelowa: 60 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza sytuacji problemowej,
 • Poradnictwo Psychologiczne,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Dobra zmiana!
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0094/17
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego mieszkających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Grupa docelowa: 60 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne spotkania z psychologiem,
 • Coaching psychologiczny, prawny i rodzinny,
 • Trening kompetencji i umiejętności,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywni na przekór barierom
Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0111/17
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 36 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Biłgoraj, w tym w szczególności osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwa psychologiczne/specjalistyczne,
 • Trening kompetencji społecznych,
 • Coaching – wsparcie w osiąganiu celów,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywni w integracji
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo mazowieckie
Cel projektu: Zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród Uczestników Projektu poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, w wyniku których uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne i/lub nabędą nowe kwalifikacje zawodowe i/lub podejmą zatrudnienie.
Grupa docelowa: 72 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego, należących do grup osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osób z niepełnosprawnościami, osób zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 • Warsztaty rozwoju osobistego,
 • Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Nie daj się wykluczeniu!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo mazowieckie
Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa, zwiększająca zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, zamieszkujących województwo mazowieckie.
Grupa docelowa: 72 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego, należących do grup osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osób z niepełnosprawnościami, osób zamieszkujących na obszarach poniżej progu defawroyzacji.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
 • Warsztaty motywacyjne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Kierunek – AKTYWIZACJA!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez zapewnienie kompleksowych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, wyznaczonych w opracowanej dla każdego Uczestnika ścieżce reintegracji.
Grupa docelowa: 288 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lata, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z PO PŻ.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Moda na sukces społeczno-zawodowy
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0008/18
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez zapewnienie kompleksowych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, wyznaczonych w opracowanej dla każdego Uczestnika ścieżce reintegracji.
Grupa docelowa: 360 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lata, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z PO PŻ.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Indywidualny coaching psychologiczny,
 • Trening kompetencji społecznych,
 • Trening kompetencji zawodowych,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Czas na zmiany
Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a525/18
Obszar realizacji: województwo mazowieckie
Cel projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne spotkania z psychologiem,
 • Coaching wspierania równowagi praca-rodzina,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywni!
Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0190/17
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej Uczestników Projektu, poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącej do nabycia kwalifikacji oraz podjęcia zatrudnienia.
Grupa docelowa: 60 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenie komputerowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywnie przełamujemy bariery
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby Uczestników.
Grupa docelowa: 60 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza potrzeb Uczestników oraz opracowanie IPD,
 • Trening kompetencji społecznych,
 • Coaching – wsparcie w osiąganiu celów,
 • Szkolenie komputerowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Kompleksowe pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Zintegruj się! Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo mazowieckie
Cel projektu: Większa integracja społeczna i aktywizacja zawodowa wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszary poniżej progu defawroyzacji.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Warsztaty wzmacniające kondycję psychiczną Kuźnia Optymizmu,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Zaktywizowane Mazowsze
Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a780/18
Obszar realizacji: województwo mazowieckie
Cel projektu: Zintegrowanie społeczne i zawodowe Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszary poniżej progu defawroyzacji.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 • Warsztaty skutecznej komunikacji,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro
Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0020/21
Obszar realizacji: województwo lubuskie
Cel projektu: Zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność zawodowa wśród Uczestników Projektu dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu, skutkujące nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji, postępem w aktywizacji społecznej oraz zatrudnieniem.
Grupa docelowa: 30 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, osoby niesamodzielne ze względu na wiek, osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów UP,
 • Warsztaty kompetencji społecznych,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych,
 • Staż zawodowy,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Czas zmian
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0091/20
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową.
Grupa docelowa: 50 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie warmińsko mazurskim, biernych zawodowo i bezrobotnych.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów oraz Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • Trening kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Lepsze jutro
Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0084/20
Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie
Cel projektu: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową.
Grupa docelowa: 50 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie warmińsko mazurskim, biernych zawodowo i bezrobotnych.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów oraz Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • Trening kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro-edycja II
Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0031/22
Obszar realizacji: województwo lubuskie
Cel projektu: Zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność zawodowa wśród Uczestników Projektu dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu, skutkujące nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji, postępem w aktywizacji społecznej oraz zatrudnieniem.
Grupa docelowa: 30 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, osoby niesamodzielne ze względu na wiek, osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów UP,
 • Warsztaty kompetencji społecznych,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych,
 • Staż zawodowy,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

 


Projekty dofinansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w zakresie realizacji szkoleń językowych i komputerowych:

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językami obcymi i/lub TIK wśród Uczestników Projektu, poprzez realizację szkoleń językowych i komputerowych.
Grupa docelowa: 132 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, w wieku od 25 lat, o niskich kwalifikacjach, które są osobami biernymi zawodowo, osobami bezrobotnymi lub osobami pracującymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język niemiecki,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje TIK – szkolenia komputerowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  

Tytuł projektu: Kompetencje językowe przepustką na rynek pracy
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo podkarpackie
Cel projektu: Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze języków obcych.
Grupa docelowa: 240 osób z terenu województwa podkarpackiego w wieku 50 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia: Kursy języka angielskiego na poziomie 0, A1, A2, B1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  

Tytuł projektu: Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Cel projektu: Podwyższenie/nabycie kompetencji/kwalifikacji kluczowych w zakresie posługiwania się językami obcymi (język angielski, język niemiecki, język francuski) oraz/lub w obszarze umiejętności komputerowych.
Grupa docelowa: 360 osób pracujących w sektorze MMŚP lub PES/PS zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, w szczególności do osób w wieku 25 lat i więcej, osób w wieku 25 lat i więcej, osób w wieku 50 lat i więcej.

Formy wsparcia:

 • Szkolenia językowe: język angielski, język niemiecki, język francuski,
 • Szkolenia TIK.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Cel projektu: Nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym i TIK przez Uczestników Projektu poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego oraz TIK i uzyskanie certyfikatów VCC lub równoważnych.
Grupa docelowa: 432 osoby w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, którzy są pracownikami sektora miko, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby w wieku 25 lat i więcej oraz osoby w wieku 50 lat i więcej.
Formy wsparcia:
 • Szkolenia komputerowe,
 • Szkolenia językowe, w tym z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  

Tytuł projektu: Bądź konkurencyjny! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Cel projektu: Nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym i TIK przez Uczestników Projektu poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego, niemieckiego oraz szkoleniach komputerowych.
Grupa docelowa: 300 pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.
Formy wsparcia:
 • Kurs języka angielskiego lub niemieckiego,
 • Kurs komputerowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  

Tytuł projektu: Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych
Nr projektu: RPSW.08.04.03-26-0002/17
Obszar realizacji: województwo świętokrzyskie
Cel projektu: Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze języków obcych.
Grupa docelowa: 180 osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia: Kurs języka angielskiego: Poziom A1, Poziom A2.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – edycja II
Nr projektu: RPWP.08.02.00-30-0078/18
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji językowych lub w zakresie ICT przez Uczestników Projektu poprzez udział w szkoleniach.
Grupa docelowa: 360 mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język niemiecki,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje TIK – szkolenia komputerowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  


Projekty dofinansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w zakresie aktywizacji zawodowej, skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo:

Tytuł projektu: Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Aktywność zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które są długotrwale bezrobotne, rolnikami i członkami ich rodzin zamierzającymi odejść z rolnictwa, osobami z niepełnosprawnościami.
Formy wsparcia:
 • Poradnictwo zawodowe połączona z IPD,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Aktywność kluczem do sukcesu
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie.
Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w wieku 50 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby odchodzące z rolnictwa.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne Plany Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe z certyfikacją,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Akademia zawodowego sukcesu
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo śląskie
Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 80 osób powyżej 30 roku życia biernych zawodowo i bezrobotnych, które zamieszkują lub uczą się w województwie śląskim i nalezą do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne doradztwo zawodowe,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Wyjdź z bezrobocia!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Cel projektu: Wyższa motywacja oraz aktywność zawodowa wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych, poszukujących prac lub biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych.

Formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring),
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staż zawodowy,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Akademia aktywności
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo łódzkie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.
Grupa docelowa: 120 osób po 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach, po 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa łódzkiego.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia i nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Akademia kwalifikacji
Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0057/16
Obszar realizacji: województwo dolnośląskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zdobycie szeregu nowych kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem dolnośląskiego rynku pracy przez Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 60 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku powyżej 30 roku życia, w tym osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, zamieszkałych województwo dolnośląskie.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne doradztwo zawodowe,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe z uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo opolskie
Cel projektu: Większa aktywność zawodowa wśród Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
Grupa docelowa: 72 osoby powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo), w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne Plany Działania,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Kompleksowe Pośrednictwo Pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Cel: ZATRUDNIENIE!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie dla osób pozostających bez pracy, poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia.
Grupa docelowa: 84 osoby wyłącznie zarejestrowane jako bezrobotne, powyżej 30 roku życia, zamieszkujące województwo pomorskie, w tym kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia,
 • uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników Projektu, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.
Grupa docelowa: 84 osoby w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, w tym osób bezrobotnych lub biernych zawodowo lub odchodzących z rolnictwa, w tym kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia:
 • Indywidualne Plany Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Droga do zatrudnienia!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubuskie
Cel projektu: Wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia.
Grupa docelowa: Osoby zamieszkujące województwo lubuskie, pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby bierne zawodowo, w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:

 • Indywidualne Plany Działania,
 • Poradnictwo zawodowe grupowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: W dobrą stronę
Nr projektu: RPWP.06.02.00-30-0056/17
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia Uczestników Projektu defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w projekcie i otrzymanie kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia.
Grupa docelowa: Osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich OSI województwa wielkopolskiego, osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia:
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
 • Szkolenia zawodowe z egzaminem zewnętrznym,
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Podkarpacka Akademia Zawodowców
Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0048/18
Obszar realizacji: województwo podkarpackie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez uzyskanie kompleksowego wsparcia przez Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 288 osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa, w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, w tym osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby po 50 roku życia.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb z opracowaniem/aktualizacją IPD,
 • Szkolenia/kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Działanie przepisem na zmianę
Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0030/18
Obszar realizacji: województwo dolnośląskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez uzyskanie kompleksowego wsparcia przez Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 72 osoby od 30 roku życia zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo), reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.
Formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia,
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Szkolenia komputerowe,
 • Szkolenia z umiejętności miękkich,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 


Projekty dofinansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w zakresie działań outplacementowych

Tytuł projektu: Od zwolnienia do zatrudnienia
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji, przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wsparcie w aktywizacji zawodowej chcą ponownie podjąć zatrudnienie.
Grupa docelowa: 80 osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Dodatek relokacyjny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Ponowny start zawodowy!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo łódzkie
Cel projektu: Podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 70 osób z województwa łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Studia podyplomowe,
 • Doradztwo i szkolenia dl osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Kierunek: Ponowne zatrudnienie!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Cel projektu: Poprawa sytuacji osób zwolnionych, adaptacja mieszkańców, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian na rynku pracy, a co za tym idzie ponowne zatrudnienie lub samozatrudnienie po otrzymaniu kompleksowego wsparcia dostosowanego do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 72 osoby pozostające bez zatrudnienia (które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), które zamieszkują na terenie województwa pomorskiego, w tym kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia nowych,
 • uzupełnienia już nabytych kwalifikacji zawodowych,
 • Wsparcie finansowe umożliwiające znalezienie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania,
 • Wsparcie dla osób zamierzających własną działalność gospodarczą,
 • Pomoc finansowa w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Wejdź na ścieżkę sukcesu!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo opolskie
Cel projektu: Większa aktywność zawodowa wśród Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 96 pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw oraz osoby odchodzące z rolnictwa.
Formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Kompleksowe Pośrednictwo Pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: W drodze po sukces
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki lub wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród Uczestników Projektu, dzięki kompleksowemu wsparciu outplacementowemu.
Grupa docelowa: 108 osób zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem i osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe z IPD,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Szkolenia językowe,
 • Szkolenia komputerowe,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zakładanie działalności gospodarczej: szkolenia oraz doradztwo,
 • Zakładanie działalności gospodarczej: dotacje bezzwrotne i wsparcie pomostowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Cała naprzód!
Nr projektu:  
Obszar realizacji: województwo lubelskie
Cel projektu: Nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności podnoszących zdolność do utrzymania zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia wśród Uczestników Projektu poprzez udział w projekcie i otrzymanie kompleksowego wsparcia w zakresie przeciwdziałania zwolnieniu lub zwiększeniu szans na ponowne podjęcie zatrudnienia (kompleksowe działania outplacementowe).
Grupa docelowa: 360 osób zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem i osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe z IPD,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Szkolenia komputerowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.