W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 zrealizowaliśmy projekty:

 1. „Niezwykle kompetentni - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego” realizowanym w okresie od 01.06.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 1. „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw województwa lubuskiego” realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 1. „Prawo jazdy kluczem do sukcesu” skierowany do osób pracujących po 45 r. ż. Zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego realizowanym w okresie od 1.04.2008 r. do 31.03.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013.
 1. „Autostrada kwalifikacji szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego” realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013.
 1. „Cała naprzód! Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego” realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 1. Morze kwalifikacji” projekt skierowany do kobiet bezrobotnych oraz poszukujących pracy z województwa zachodniopomorskiego realizowanym w okresie od 01.09.2008 r. do 31.05.2009 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 1. Specjalistyczne szkolenia językowe dla członków korpusu służby cywilnej z zakresu słownictwa prawno-administracyjnego” przeprowadzane na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Specjalistyczne szkolenia językowe dla członków korpusu służby cywilnej z zakresu słownictwa prawno-administracyjnego” w ramach projektu „Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 – 2010 oraz realizacja szkoleń”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałanie 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr”). Zajęcia odbywały się w 16 miasta wojewódzkich oraz w Koninie.
 1. Na językach OK.! realizowany w ramach Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 dla pracowników instytucji: Publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, Agencje zatrudnienia, Instytucje partnerstwa lokalnego takie jak Centra Integracji Społecznej, Instytucje dialogu społecznego z terenu całego kraju – w szczególności wywodzące się z miejscowości nie będących miastami wojewódzkimi
 1. UMIEM WIĘCEJ. WIĘCEJ MOGĘ projekt skierowany do młodzieży wywodzącej się ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną, sprawiających problemy wychowawcze i mające problemy w nauce. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka w okresie od 01.02.2007 r. do 31.01.2008 r.
 1. Projekt „Kompetencje językowe pracowników oświaty drogą zawodowego rozwoju i awansu” skierowany był do pracowników oświaty zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 01.08.2005 r. do 28.11.2006.
 1. Projekt „Kompetencje językowe administracji publicznej szansą rozwoju regionu” skupiał się głównie na pracownikach administracji publicznej zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 01.08.2005 r. do 28.11.2006.
 1. Projekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcych” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Wsparcie oferowane w ramach projektu to szkolenia z zakresu języka niemieckiego i angielskiego. W okres realizacji projektu: od 01.10.2006 r. do 31.12.2007 r.
 1. Języki europejskie dla regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) od 01.07.2006 do 30.09.2007 r. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mieszkających na terenie województwa lubuskiego.
 1. Europejskie języki sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” od 01.11.2005 do 29.02.2008 r. dla pracujących osób dorosłych, które poza godzinami pracy chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 1. Euro Kierowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, którego celem był wzrost konkurencyjności pracujących osób dorosłych posiadających prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub kat. C, C+E, C1, C1+E lub będących w trakcie realizacji kursu prawa jazdy w/w kategorii, z terenu województwa mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego poprzez podniesienie kwalifikacji w zakresie przewozu osób lub rzeczy od 01.20.2009r. do 30.09. 2010 r.
 1. Wielkopolskie Kadry Oświaty na celujący” realizowany w ramach Działania 9.4 Wysoko
  wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
  kompetencji w regionach finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa skierowany do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych, wychowawczych, przedszkoli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących lub zamieszkujących na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tyś. mieszkańców z woj. wielkopolskiego
 1. Języki obce – nowe perspektywy „ realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” realizowany w okresie od 01.10.2006 r. do 31.12.2007 r, skierowany do pracujących osób dorosłych zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania poza godzinami pracy kwalifikacji zawodowych
 1. Upowszechnianie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu „ realizowany w ramach działania 2.1 ”Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w okresie od 01.03.2006 r. do 31.10.2007 r. dla osób mieszkających i pracujących w województwie Podkarpackim.
 1. Projekt „Multimedia w dydaktyce” Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zakładał nabycie umiejętności i kompetencji nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych z obszarów wiejskich woj. dolnośląskiego.
 1. Języki europejskie – nowe możliwości” realizowany w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w okresie od 01.07.2006 r. do 30.09.2007 r. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mieszkających na terenie województwa lubuskiego.
 1. Nowa rola” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie od 01.01.2010 r. na terenie województwa pomorskiego (gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Kępice, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino i Tuchomie).
 1. ,,Aktywna młodzież szansą dla regionu” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL 2007 – 2013 obejmujący swoim wsparciem młodzież uczącą się w wieku 15 – 19 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego.
 1. Nowy zawód szansą dla rolników – woj. dolnośląskie „ realizowany na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie od 01.09.2009 do 30.07.2010.
 1. ,,Szerokie horyzonty" realizowany w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie od 01.10.2009 do 28.02.2011.
 1. Projekt ,,My kobiety!” jest realizowany w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie od 01.07.2009 do 30.06.2010 na terenie województwa lubuskiego.
 1. ,,My kobiety!” realizowany w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na terenie województwa wielkopolskiego w okresie od 01.07.2009 do 30.06.2010.
 1. ,,Nowy zawód szansą dla rolnictwa” realizowany w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie od 01.06.2009 do 31.05.2010. Okres realizacji projektu: 01.06.2009-31.05.2010.
 1. ,,Twoja Wiedza - Twój Sukces" realizowany w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie od 01.07.2010 do 30.07.2011.
 1. „Patent na sukces” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla osób dorosłych bezrobotnych lub zwolnionych ,które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą.
 1. ,,Start poza rolnictwo" realizowany w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w okresie od 03.01.2011-31.12.2011 r. na terenie województwa łódzkiego.
 1. „Multimedia w dydaktyce” realizowany w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zakładał nabycie umiejętności i kompetencji do nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych z obszarów wiejskich  woj. dolnośląskiego.