Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (Lider) wraz z Fundacją Niepodległości (Partner) zaprasza do udziału w projekcie Akademia Kompetencji nr FEWM.06.05-IZ.00-0062/23 realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

#FunduszeNaZmiany

 

Realizacja projektu rozpoczyna się 1 kwietnia 2024 r.

GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do 80 osób w tym 48K i 32 M spełniających wszystkie poniższe warunki:

-wiek powyżej 25 r.ż.;

-pracują, zamieszkują lub uczą się w woj. warmińsko-mazurskim (na obszarze opisanym poniżej)
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

-posiadają niskie umiejętności podstawowe (w co najmniej 1 z obszarów spośród: rozumienie
i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencji społecznych), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;

-znajdują się  w szczególnie trudnej sytuacji (osoby doświadczające  ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji w wielu wymiarach lub zagrożone takimi zjawiskami);

-z własnej inicjatywy chcą podnieść, uzupełniać umiejętności, kompetencje;

Co najmniej 50% grupy docelowej tj. 40 osób stanowią:

-osoby w wieku 50+ i/lub os. zamieszkujące powiaty pograniczne i/lub os.
z niepełnosprawnościami

Preferowane:

  1. zamieszkujące na obszarach OSI miast średnich (co najmniej 10% UP) i OSI zagrożonych marginalizacją (co najmniej 10% UP);
  2. z wykształceniem maks. średnim- maksymalnie na poziomie ISCED 3;
  3. bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo);

OBSZAR REALIZACJI: województwo warmińsko-mazurskie

POWIAT:

BARTOSZYCKI

POWIAT:

BRANIEWSKI

POWIAT:

LIDZBARSKI

POWIAT:

ELBLĄSKI

POWIAT:

ELBLĄG


W tym obszar:
Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) - miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Braniewo, Bartoszyce, Elbląg, Lidzbark Warmiński oraz
Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)- zagrożonych marginalizacją tj. gm. Bartoszyce- gm. Wiejska; Bisztynek; Górowo Iławeckie; Sępopol; Braniewo- gm. wiejska; Lelkowo; Pieniężno; Płoskinia; Wilczęta; Orneta; Lubomino; Godkowo; Markusy; Rychliki

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami przez min.80% z 80 osób(48K/32M), zamieszkujących/uczących się/pracujących
w powiatach woj. warmińsko- mazurskiego (WWM): braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, elbląskiego, m. Elbląg w szczególności na OSI, pow.25r.ż., znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w tym min.40os.pow.50r.ż. i/lub os.zamieszkujących w pow.pogranicza i/lub
os.z niepełnosprawnościami, które posiadają umiejętności podstawowe na poz.nie wyższym niż 3.poziom PRK i z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podniesienia kompetencji poprzez realizację dopasowanej oferty edukacyjnej.

FORMY WSPARCIA:

Zadanie 1 SZKOLENIE DLA PERSONELU
Zadanie realizowane przez Lidera
Projekt zakłada, że co najmniej jedna osoba z personelu bezpośrednio świadczącego wsparcie dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych, weźmie udział w kształceniu i ustawicznym doskonaleniu zawodowym.
Planowany termin realizacji: 1.04.-31.07.2024. Realizacja na etapie rekrutacji Uczestników Projektu (UP) Miejsce: dowolne, szkolenie w formie e-learningu Liczba godzin: krótka forma ok.40h dydaktycznych.


Zadanie 2 DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH
dla 80 UP
Zadanie realizowane przez Lidera
Projekt zakłada trzystopniową ścieżkę wsparcia dla każdego Uczestnika: diagnoza umiejętności, wsparcie edukacyjne i walidację.
Diagnoza umożliwi odpowiednie dostosowanie zindywidualizowanego wsparcia edukacyjnego realizowanego na kolejnym etapie projektu.
Planowane terminy realizacji: 05.2024/06.2024/07.2024/08.2024. W każdej turze weźmie udział śr.20UP.
Częstotliwość i długość wsparcia: 3h/os.=2 spotkania indywidualne (2h+1h) śr.1 x w tyg. Spotkania ustalane indywidualnie z każdym UP.
Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji - etapy postępowania: określenie celu, identyfikowanie kompetencji, przygotowanie planu działań edukacyjnych.I etap diagnozy tj.wstępny wywiad diagnozujący poz.umiejętności podst.-na etapie rekrut. Zakres: - II etap diagnozy: zbadanie u UP poziomu posiadanych umiejętności podstawowych w każdym z zakresów tj.1) rozumienia i tworzenia informacji, 2) rozumowania matematycznego, 3) umiejętności cyfrowych, z uwzgl.kompetencji społecznych,uczestnictwa w życiu społ.,dośw.edukacyjnych,zawod.,syt.rodzinnej,czynników motywujących,barier udziału w proj. Doradca wykorzysta narzędzia diagnostyczne np.testy do badania predyspozycji, zainteresowań,umiejętności; narzędzia do oceny motywacji.Audyt umiejętności cyfrowych zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem "Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych". - III etap diagnozy:opracowanie raportu dla każdego UP uwzględniającego plan dalszych działań edukacyjnych (określenie celu edukacyjnego, sprecyzowanie potrzeb w zakresie poprawy umiejętności, przedstawienie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu prywatnym i zaw.). Raport zostanie omówiony z UP.

Świadczenia i materiały dla UP: - zwrot kosztów dojazdu (w przypadku realizacji zajęć poza miejscem zamieszkania,środki założono dla 50%UP zg.ze zdiagnozowanymi potrzebami) - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os.zależną (środki założono dla 20%UP zg.ze zdiagnoz.potrzebami).


Zadanie 3 INDYWIDUALNE DORADZTWO dla 80 UP

Zadanie realizowane przez Partnera.

Planowane terminy realizacji: 05.-06.2024/ 06.-07.2024 / 07.-08.2024 / 08.-09.2024. W każdej turze weźmie udział śr.20 Uczestników/-czek.
Częstotliwość i długość wsparcia: 3h/os.=3 spotkania indywidualne po 1h (śr.1x w m-cu podczas trwania wsparcia edukacyjnego). Spotkania ustalane indywidualnie z każdym UP.

Zakres (w zależności od potrzeb): - identyfikowanie-pomoc w określeniu wiedzy oraz umiejętności, które kandydat osiąga w procesie uczenia się, wskazanie braków (luki kompetencyjne), które warto lub należy uzupełnić; - dokumentowanie-pomoc w gromadzeniu i systematyzowaniu dowodów świadczących o osiągnięciu wybranych efektów uczenia się (w formie np. certyfikatów, zaświadczeń) - motywowanie uczestników wsparcia do przejścia i ukończenia całego procesu edukacyjnego, zgodnie z indywidualną ścieżką edukacyjną, - rozwiązywanie jednostkowych problemów uczestnika w zakresie realizowanego wsparcia. Doradca będzie zachęcał UP do założenia "Mojego Portfolio" lub konta Europass. Zadanie ma na celu wspieranie postępów Uczestników/-czek na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zadanie wpłynie również na minimalizowanie ryzyka przerwania procesu edukacyjnego przez osoby o niskich umiejętnościach, które często mają niską motywację do podnoszenia kompetencji.

Świadczenia i materiały dla Uczestników:
-zwrot kosztów opieki;
-zwrot kosztów dojazdu.


Zadnie 4 WSPARCIE EDUKACYJNE- Warsztaty kompetencji cyfrowych dla 80 UP tj. 8 grup
Zadanie realizowane przez Lidera.
Liczba UP: 80 w 8gr. po śr.10os.
Termin realizacji: 06.- 07.2024/ 07.- 08.2024/ 08.- 09.2024/ 09.- 10.2024. Grupy uruchamiane śr. co miesiąc (po zakończeniu diagnozy dla kolejnych grup uczestników).
Częstotliwość i długość wsparcia: 60h/gr./os.=15 spotkań grupowych po 4h (spotkania śr.1-2 x w tyg. w ciągu śr.3 m-cy). Harmonogram zajęć elastyczny. Możliwość realizacji zajęć w dni robocze/weekendy po uzgodnieniu z grupą.
Ramowy program warsztatów: - podstawy obsługi komputera (praca na plikach i folderach) - obsługa maila i komunikacja przez komunikatory internetowe Whatsup, Skype - korzystanie ze stron internetowych i serwisów(wyszukiwanie informacji, najpopularniejsze strony informacyjne np. Wikipedia, zakładanie profili i kont w socialmediach) - korzystanie z serwisów i platform internetowych (zakupy internetowe, e-urząd np.zakładanie ePUAPu,korzystanie z e-PITU, zdrowie np.IKP, finanse-bankowość elektroniczna) - korzystanie z różnych urządzeń cyfrowych np.smartfon, tablet, biletomat itp. - cyberbezpieczeństwo. Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował wybrane zg.z potrzebami UP kompetencje cyfrowe na poz.A z co najmniej 3 obszarów zg.z ramą DIGCOMP:1)informacja i dane, 2)komunikacja i współpraca, 3)tworzenie treści cyfrowych. Tematyka będzie nawiązywać do codziennych potrzeb,kładąc nacisk na praktyczny wymiar umiejętności. Standard wymagań dla umiejętności został opracowany w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”i jest zg.z ramą DIGCOMP.

Materiały i świadczenia dla Uczestników:
- skrypt;
- catering;
-serwis kawowy(zajęcia 4h dziennie);
- zwrot kosztów opieki;
- zwrot kosztów dojazdu.


Zadanie 5 WSPARCIE EDUKACYJNE- Warsztaty kompetencji społecznych i postaw proekologicznych dla 80 UP tj. 8 grup
Zadanie realizowane przez Partnera
Liczba UP: 80 w 8gr. po śr.10os.
Termin realizacji: 06.- 09.2024. Grupy uruchamiane zgodnie ze zapotrzebowaniem.
Częstotliwość i długość wsparcia: 24h/gr./os.=4 spotkania grupowe po 6h (spotkania śr.1 x w tyg. w ciągu śr.1 miesiąca). Harmonogram zajęć elastyczny. Możliwość realizacji zajęć w dni robocze/weekendy po uzgodnieniu z grupą.

Ramowy program warsztatów: - komunikacja interpersonalna (np. słuchanie, budowanie właściwych komunikatów, asertywność); - radzeniem sobie w różnych sytuacjach (np. rozwiazywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem); - zarządzanie sobą w czasie (np. wyznaczanie celów, określanie zasobów i mocnych stron) - umiejętności eko w życiu codziennym (umiejętności segregacji odpadów, oszczędzania zasobów np.wody, oszczędzania energii, wykazywanie się inicjatywą prośrodowiskową). Program warsztatów bazuje na modelu zrealizowanym w projekcie„ ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych".

Materiały i świadczenia dla Uczestników:
- skrypt;
- catering-obiad (zajęcia 6h dziennie);
- zwrot kosztów opieki;
- zwrot kosztów dojazdu.


Zadanie 6 WSPARCIE EDUKACYJNE- Warsztaty rozumowania matematycznego dla 30 UP tj. 3 grup
Zadanie realizowane przez Lidera
Liczba UP: 30 w 3gr. po śr.10os.
Termin realizacji: 05.- 08.2024. Grupy uruchamiane zgodnie ze zapotrzebowaniem.
Częstotliwość i długość wsparcia: 24h/gr./os.=4 spotkania grupowe po 6h (spotkania śr.1 x w tyg. w ciągu śr.1 miesiąca). Harmonogram zajęć elastyczny. Możliwość realizacji zajęć w dni robocze/weekendy po uzgodnieniu z grupą.
Ramowy program warsztatów:
- prowadzenie kalkulacji na potrzeby remontowo-budowlane oraz przygotowanie do remontu
- planowanie i prowadzenie domowego budżetu.

Materiały i świadczenia dla Uczestników:
- skrypt;
- catering-obiad (zajęcia 6h dziennie);
- zwrot kosztów opieki;
- zwrot kosztów dojazdu.


Zadanie 7 WSPARCIE EDUKACYJNE- Warsztat tworzenia i rozumienia informacji dla 30 UP tj. 3 grup

Liczba UP: 30 w 3gr. po śr.10os.
Termin realizacji: 08.- 11.2024. Grupy uruchamiane zgodnie ze zapotrzebowaniem.
Częstotliwość i długość wsparcia: 24h/gr./os.=4 spotkania grupowe po 6h (spotkania śr.1 x w tyg. w ciągu śr.1 miesiąca). Harmonogram zajęć elastyczny. Możliwość realizacji zajęć w dni robocze/weekendy po uzgodnieniu z grupą.
Ramowy program warsztatów:
- tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy;
- tworzenie listu motywacyjnego i CV;
- pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł.

Materiały i świadczenia dla Uczestników:
- skrypt;
- catering-obiad (zajęcia 6h dziennie);
- zwrot kosztów opieki;
- zwrot kosztów dojazdu.


Zadanie 8 WALIDACJA nabytych umiejętności z certyfikacją ( asesor + egzamin) dla 80 UP
Wsparcie indywidualne umożliwi sprawdzenie czego nauczył się uczestnik, czy określone umiejętności zostały osiągnięte.
Planowane terminy realizacji: 09.2024/ 10.2024/ 11.2024 / 12.2024. W każdej turze śr.20 Uczestników/-czek.
Częstotliwość i długość wsparcia: 4h/os.=2 spotkania indywidualne x 2h (spotkania po zakończeniu udziału w ścieżce edukacyjnej, ustalane indywidualnie z każdym Uczestnikiem/-czką).
Walidacja przeprowadzona będzie w ramach 4 etapów: Etap I Identyfikowanie i Etap II Dokumentowanie realizowane są samodzielnie przez UP lub przy wsparciu mentora (opis w zad.3). Etap III Weryfikacja - przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji poprzez przeprowadzenie testów kompetencji w oparciu o zestawy efektów uczenia się, powiązane z programami warsztatów w ramach wsparcia edukacyjnego. Etap IV Certyfikowanie -nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. Wynik walidacji zostanie omówiony z uczestnikiem, aby móc określić jakie umiejętności nabył, a jakie chciałby jeszcze wzmocnić i w jaki sposób może to zrobić. W przypadku kompetencji cyfrowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, Uczestnik/-czka otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikat VCC/równoważny.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

CZAS REALIZACJI: 01.04.2024- 31.12.2024 r.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie na obszarze: pow. braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, elbląskiego, m. Elbląg, w tym na obszarze: OSI-miasta średnie tracące funkcje społeczno- gospodarcze tj. Braniewo, Bartoszyce, Elbląg, Lidzbark Warmiński oraz OSI-zagrożonych marginalizacją tj. gm. Bartoszyce-gm. wiejska, Bisztynek, Górowo Iławieckie, Sępopol, Braniewo-gm. wiejska, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta, Orneta, Lubomino, Godkowo, Markusy, Rychliki

Całkowita wartość projektu: 600 290,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 510 246,50 PLN

BIURO PROJEKTU
ul. Królewiecka 54B, 82-300 Elbląg
tel. 699-670-241, 506-449-903
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.