Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (Lider) wraz z Fundacją Niepodległości (Partner) zaprasza do udziału w projekcie AKTYWNIE W KIERUNKU ZATRUDNIENIA  nr FEMA.06.04-IP.02-00U9/23 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Realizacja projektu rozpoczyna się 1 marca 2024 r.

#FunduszeEuropejskie
#Mazowsze

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelowa:

60 kobiet biernych zawodowo (niezarejestrowane w urzędzie pracy) między 18 a 59 rokiem życia zamieszkujących (w roz. Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatów RMR wymienionych poniżej,

W tym:

-minimum  30 kobiet w wieku 18-29 lat z wykształceniem max. ISCED 3
-minimum 6 kobiet z niepełnosprawnością

Preferowane:

  1. kobiety posiadające min. 1 dziecko do lat 3.
  2. Kobiety sprawujące opiekę mad inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
  3. Kobiety z niepełnosprawnością.

 

OBSZAR REALIZACJI: województwo REGION MAZOWIECKI REGIONALNY

POWIAT:

RADOM

GMINY:

Radom

POWIAT:

KOZIENICKI

GMINY:

Kozienice, Gniewoszów

POWIAT:

BIAŁOBRZESKI

GMINY:

Radzanów

POWIAT:

LIPSKI

GMINY:

Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

POWIAT:

PRZYSUSKI

GMINY:

Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa

POWIAT:

RADOMSKI

GMINY:

Iłża, Pionki

POWIAT:

SZYDŁOWIECKI

GMINY:

Chlewiska, Mirów

POWIAT:

ZWOLEŃSKI

GMINY:

Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów

 

 


FORMY WSPARCIA:

Zadanie 1 Identyfikacja  potrzeb i opracowanie IPD- za realizację odpowiedzialny Lider

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-09.2024 r.
Formą wsparcia o charakterze diagnostyczno-doradczym objętych zostanie 60K; min.6 OzN, śr. 10os.w turze., 6 tur, tura trwa śr.1m-c. Wymiar wsparcia to 4h/UP, realizowane w formie 1 indyw.spotk. Łącznie w proj. zrealizowanych zostanie 240h (zegarowych) wsparcia.

materiały dodatkowe: teczka, notes, długopis dla każdego UP
dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu dla 30 UP w wysokości 18 zł/spotkanie

III etapy diagnozy:

Etap I. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zaw.UP, w tym min.:
-Analiza potencjału UP uwzgl.min.: wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia, dośw.zaw.,zainteresowania, posiadane umiejętności i kompetencje, cechy osobowości.
-Analiza uwarunkowań zdrowotnych i społ.UP.
-Ustalenie problemu zaw., w tym m.in.: deficytów kompet./kwalif., przyczyn pozost.w niekorzystnej sytuacji na RP.
-Opis predyspozycji/preferencji zaw.UP (z wykorzystaniem min.1 narzędzia diagnostycznego,np. WOPZ, opis wyników badania).
-Określenie kierunków rozwoju UP, w tym: kierunku (obszaru) szkolenia zaw.pozwalającego nabyć kompetencje zaw. i/lub uzyskać kwalifikacje zaw.w celu poprawy sytuacji na RP.

Etap II.Przygotowanie IPD przez doradcę zaw.z udziałem UP:
-Ustalenie i opis celu strategicznego i celów szczeg.
-Ustalenie terminów realizacji każdego działania. -Określenie oczekiwanych rezultatów działań.
-Pisemną zgodę UP na proponowane działania.

Etap III.Realizacja IPD przez UP ze wsparciem dor.zaw.
- Realizacja IPD ma na celu ukończenie przez UP zaplanowanych działań oraz doprowadzenie UP do osiągnięcia założonych celów, w tym celów szczegółowych i celu strategicznego.
- IPD podlega ewentualnym modyfikacjom stosowanie do zmieniającej się sytuacji UP.

Zadanie 2 Doradztwo zawodowe- za realizację odpowiedzialny Partner
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-09.2024 r.

Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracow. IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.
Formą wsparcia o charakterze doradczym objętych zostanie 36K; w tym ON, śr. 4 gr. x śr. 9 os.; tura trwa śr. 1 m-c. Wymiar wsparcia to 12h/gr., realizowane w formie śr. 2 gr.spotk. x śr. 6h/spotk. Łącznie w proj. zrealizowanych zostanie 48h (dydaktycznych) wsparcia.

dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu dla 18 UP w wysokości 18 zł/spotkanie
catering: obiad + przerwa kawowa

Zakres merytoryczny: Poradnictwo będzie polegać na udzielaniu pomocy UP w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych. Zakres oraz tematyka spotkań zaproponowanych UP powinny być uzasadnione przez doradcę zawodowego sporządzającego wraz z uczestnikiem IPD. Gr.poradnictwo zaw. to forma pracy doradczej, w ramach której UP pracują nad rozwiązaniem swojego problemu zaw.bądź rozwojem swoich zasobów wraz z innymi UP, a także nabywają umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Doradca zaw. pełni rolę "przewodnika" inspirującego i stymulującego gr.do wypracowania rozwiązań. Poinformuje UP o zawodach, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Zapozna z niszowymi branżami generującymi miejsca pracy. Proces doradczy przebiega poprzez rozwiązywanie zadań i wykonywanie ćwiczeń, indywidualnych i gr. Przebieg ćwiczeń oraz jego efekty omawiane są na forum grupy. UP dzielą się swoimi przemyśleniami wskazując sobie wzajemnie drogi do rozwiązania swoich problemów. Weryfikacja nabycia kompetencji zrealizowana zostanie w formie testu na końcu spotk., wykorzystaniem IV etapowego procesu (I-Zakres, II-Wzorzec, III- Ocena, IV-Porównanie). UP otrzymają dok.zawier.wyniki.

Zadnie 3 Indywidualne poradnictwo psychologiczne- za realizację odpowiedzialny Partner
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-12.2024 r.

Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracow. IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.
Formą wsparcia o charakterze doradczym objętych zostanie 36os., śr.6 os. w turze, 6 tur, tura trwa śr. 4 m-ce. Wymiar wsparcia to 8h/os., realizowane w formie śr. 4 spotk. x śr. 2h/spotk. Łącznie w proj. zrealizowanych zostanie 288h (zegarowych) wsparcia.
dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu dla 18 UP w wysokości 18 zł/spotkanie

Zakres merytoryczny: Wsparcie dostosowane do indywidualnych problemów i potrzeb UP. W ramach sesji poradnictwa psychologicznego oferowane będzie m.in. podstawowe poradnictwo psychologiczne, pomoc w sytuacjach przeciążenia stresem związanym z trudną sytuacją życiową, wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami związanymi z życiem rodzinnym. Wsparcie w trudnych stanach emocjonalnych oraz budowaniu motywacji. Kluczowym elementem będzie budowanie poczucia własnej wartości i motywacji do wdrożenia zmian i podjęcia aktywnych działań w kierunku znalezienia zatrudnienia. Osoby wymagające dodatkowego wsparcia będą kierowane do odpowiednich specjalistów.

Zadanie 4 Szkolenia w zakresie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy- za realizację odpowiedzialny Lider
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-12.2024 r.

Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracow. IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.
Formą wsparcia w charakterze szkoleniowym objętych zostanie 60 K, w tym min. 6 ON, śr. 10 os./turę, 6tur, tura trwa śr. 4 m-ce. Wymiar wsparcia to śr. 96h, realizowane w formie śr. 12 spotkań po śr.8h/spotkanie.

dodatkowo:
zwrot kosztów dojazdu dla 30 UP w wysokości 18 zł/spotkanie
stypendium szkoleniowe w wysokości: 11,94 zł/ godzina

Tematyk szkoleń: zostanie ustalona na etapie zad. 1 i będzie uwzględniać obecne i przewidywane zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy z włączeniem zawodów deficytowych w regionie jak również branż strategicznych woj. mazowieckiego. Preferowane szkolenia w sektorze zielonej gospodarki; niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/ lokalnych specjalizacji;  niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

 

Zadanie 5 Szkolenia kompetencji cyfrowych- za realizację odpowiedzialny Lider
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-10.2024 r.

Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracow. IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.
Wsparcie przewidziane dla 21 UP tj. 2 grup (10-11 osób)
wymiar: 60 godzin dydaktycznych/1 grupa  w formie 10 spotkań x 6 godzin
zakres: Podstawy obsługi komputera, Kluczowe programy i aplikacje, Internet i funkcjonowanie w sieci
materiały dodatkowe: skrypt na pendrivie dla każdego UP
catering: obiad + przerwa kawowa
dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu dla 11 UP w wysokości 18 zł/spotkanie
stypendium szkoleniowe w wysokości: 11,94 zł/ godzina

Zadanie 6 Szkolenia aktywizujące- za realizację odpowiedzialny Partner
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-12.2024 r.

Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracow. IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.
Formą wsparcia wo charakterze szkoleniowym objętych zostanie 60 K, w tym min. 6 ON, śr. 10 os./turę, 6tur, tura trwa śr. 4 m-ce. Wymiar wsparcia to śr. 96h, realizowane w formie śr. 12 spotkań po śr.8h/spotkanie; program składa się z 4 modułów po śr. 24h/moduł.


dodatkowo:
zwrot kosztów dojazdu dla 30 UP w wysokości 18 zł/spotkanie
catering: obiad + przerwa kawowa
stypendium szkoleniowe w wysokości: 11,94 zł/ godzina

Zakres szkoleń realizowanych w ramach projektu obejmuje obowiązkowo następujące moduły dotyczące:
a) nabycia przez UP umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych-np.: - określenie i przeanalizowanie lokalnego RP pod kątem dominujących branż i specjalności, - określenie i porównanie z RP swoich mocnych stron, - poznanie różnorodnych technik poszukiwania drogi zawodowej, - udoskonalenie swoich umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji.
b) poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gosp.-np.: - zakładanie i prowadzenie działalności gosp.-wprowadzenie, - źródła finansowania (wewnętrzne/zewnętrzne), - szczeg. omówienie wybranych form finansowania zewn.: kredyt i pożyczka, faktoring, leasing, dotacja, - zdolność kredytowa a zabezpieczenie, - przygotowanie do pozyskiwania finansowania, trudności, - spłata zaciągniętych zobowiązań.
c) budowania i podtrzymywania kontaktów, w tym biznesowych z przedst.związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej-np.: - tworzenie sieci relacji biznesowych, - regulacjami i praktykami w zakresie funkcjonowania związków pracodawców, - nawiązywanie kontaktów z pracodawcami na lokalnym RP, - etykieta w biznesie.
d) promowania wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na RP oraz realizację zas.szeroko pojętej niedyskr.-np.: - zasada równości K i M, - sposoby godzenia życia zawodowego z prywatnym, - elementy prawa pracy dla menagerów, - mobbing, dyskryminacja. Każdy element śr.24h.

Weryfikacja nabycia kompetencji zrealizowana zostanie w formie testu na ostatnim spotkaniu, z wykorzystaniem IV etapowego procesu (I-Zakres, II-Wzorzec, III- Ocena, IV-Porównanie). UP otrzymają dokumenty zawierające wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

Zadanie 7 Moduł motywacji do samozatrudnienia- za realizację odpowiedzialny Lider
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
07.2024-12.2024 r.

Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracow. IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.
Formą wsparcia o charakterze wsparcia finansowego objęte zostaną 2 Kobiety , w okresie między wyznaczonymi datami brzegowymi wsparcia. Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracowania IPD i skierowania do udziału w formie wsparcia.


Zakres merytoryczny: Przedmiotem działania jest udzielenie finansowego wsparcia pomostowego-pomoc de minimis. W celu uzupełnienia wsparcia podst.w ramach proj.oraz wsparcia przedsiębiorczyń w dążeniu do uzyskania i utrzymania płynności finansowej w początkowym okresie prowadzenia działalności gosp., wsparcie pomostowe może być przekazane wyłącznie w formie środków finansowych. W proj.przewiduje się udzielenie wsparcia pomostowego, które: - obejmuje pokrycie kosztów prow. działalności gosp.przez okres max. 6 m-cy; - nie przekracza miesięcznie min. wynagrodzenia za pracę brutto (od.072024 r. - 4 300,00 zł); - dotyczy tylko tych UP, które nie skorzystają z możliwości uzyskania tożsamego wsparcia z innego źródła (warunek ten będzie dodatkowo weryfikowany poprzez oświadczenie UP oraz ogólnodostępne rejestry publiczne).

Wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków, np.: - koszty ZUS, - podatek, - koszty usług pocztowych, tel., internetowych, kurierskich - koszty prow.konta bankowego, - koszty usług księgowych. Rozliczenie będzie polegało na przedłożeniu WN przez UP wniosku o o przyznanie wsparcia pomostowego zawier.zestawienie poniesionych wydatków wraz z odpow.uzasadn.

Zadanie 8 Refundacja kosztów opieki- za realizację odpowiedzialny Lider
TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
04.2024-12.2024 r.
Formą wsparcia o charakterze wsparcia finansowego objętych zostanie 9 K, w okresie między wyznaczonymi datami brzegowymi wsparcia. Rozpoczęcie udziału uzależnione jest od opracowania IPD i skierowania do udziału w w formie wsparcia.

Wsparcie przewidziane dla 9 kobiet x 4 mc x 2150,00 zł
przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem do lat 3 może objąć okres trwania szkoleń. Dofinansowanie nie obejmuje miejsc opieki dofinansowanych ze środków FERS, KPO lub innych środków publicznych oraz nie obejmuje nieinstytucjonalnych form opieki (niania).


CEL GŁÓWNY

CELEM GŁÓWNYM jest podniesiona aktywność zawodowa i zdolność do podjęcia zatrudnienia skutkująca: - polepszeniem sytuacji na rynku pracy min. 40K oraz - podniesieniem wiedzy w zakresie równości szans K i M przez min. 54K, spośród 60 K biernych zawodowo (w tym min.6 ON), w szczególnie młodych (18-29l.)z wykształceniem max.ISCED3; zamieszkujących (w roz. KC)na terenach defaworyzowanych podregionu radomskiego (RMR, woj. mazowieckie); dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w proj., dopasowanych indywidualnie do potrzeb odbiorczyń; w okresie od 03.2024 do 12.2024.


WARTOŚĆ PROJEKTU

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi: 880 486,95 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 035 867,00 zł

Adres biura projektu:

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

ul. Młynarska 10, lok. U-10, pokój nr 2,
26-610 Radom
Kontakt: 699-670-241 (Lider), 506-449-903 (Partner)
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.