„Bilet do cyfrowego świata”

FESW.08.05-IZ.00-001/23

 

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

Działanie FESW.08.05 Wsparcie edukacji osób dorosłych

Projekt realizowany jest przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skromnej  5, 20-704 Lublin w partnerstwie z FUNDACJĄ NIEPODLEGŁOŚCI, z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.

ZAKRES OFEROWANEGO W RAMACH PROJEKTU WSPARCIA

1. Indywidualna diagnoza (ocena) posiadanych umiejętności - Lider

Wymiar: Zajęcia indywidualne w wymiarze 3h/UP – tj. 1 spotkania x 3 godziny zegarowe

Zakres merytoryczny: Zbadania umiejętności podstawowych (cyfrowych) i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i bariery). Doradca przeprowadzi audyt umiejętności (z wykorzystaniem Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych) i wywiad pogłębiony z UP, zbada poziom kompetencji cyfrowych, czynniki motywujące/bariery udziału w projekcie a także oczekiwania dot. efektów szkolenia, jego zakres i potrzeb dot. znajomości komputera/urządzeń cyfrowych w życiu codziennym. Wykorzystany zostanie również model Bilansu Kompetencji, który pozwoli na określenie mocnych i słabych stron UP i wskazania możliwych ścieżek dalszego rozwoju. Diagnoza zakończy się opracowaniem raportu indywidualnych działań edukacyjnych (informacji zwrotnej) stworzonego przez doradcę, uwzględniającego potrzeby edukacyjne UP.

2. Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się, zgodna z wynikami audytu umiejętności - Lider

Wymiar: Zajęcia grupowe w wymiarze 85 h/grupę – tj. 70 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych w systemie 14 spotkań x  śr. 5 godz. oraz 15 godzin dydaktycznych zajęć w terenie w systemie  5 spotkań x 3godz. Zajęcia będą odbywać się śr.2 razy w tygodniu, w dni powszednie lub weekendy w zależności od potrzeb grupy.

Zakres merytoryczny: Przy realizacji przewidzianych w projekcie szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych zgodnie z ramą „DigComp”. Szczegółowy program w języku efektów kształcenia opracowany zostanie po zbadaniu potrzeb UP, wsparcie w pełni dostosowane będzie do potrzeb UP.

Przykładowe moduły: Podstawy obsługi komputera, Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory, Przegląd i analiza informacji cyfrowych, Narzędzia służące ochronie, bezpieczeństwu
w sieci i poza nią, Bankowość elektroniczna, Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji oraz poczty elektronicznej, Aktywność obywatelka online, Załatwianie spraw urzędowych, Ułatwienie w korzystaniu ze służby zdrowia (umawianie wizyt, e-recepty, e-skierowania, teleporady), Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby, Planowanie podróży, Korzystanie z portalu YouTube, Korzystanie z urządzeń cyfrowych, paczkomatów, informator, biletomatów, katalogów cyfrowych (zajęcia terenowe 15 godz.)

3. Warsztaty kształtujące zielone kompetencje - Partner

Wymiar: Zajęcia grupowe w wymiarze 16 godz./grupę tj. 4 spotkania x 4 godz. dydaktyczne
Zakres merytoryczny: Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i dbanie o lokalne środowisko przyrodnicze, gospodarka odpadami, właściwe segregowanie i recykling, wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

4. Mentoring wzmacniający efekty szkoleń - Partner

Wymiar: Zajęcia indywidualne w wymiarze 6 godz. zegarowych/UP – tj. 6 spotkań x 1 godz. średnio 1-2 razy w tygodniu w trakcie trwania szkoleń cyfrowych

Zakres merytoryczny: Praca nad samooceną UP, wspieranie aktywności edukacyjnej UP, trening motywacyjny, ukazanie korzyści z udziału i ukończenia projektu, rozwiązywanie problemów UP. Poruszane będą kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji.

5. Walidacja nabytych umiejętności - Partner

Wymiar: Zajęcia indywidualne 1 godz. zegarowa/UP

Zakres merytoryczny: Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą „DigComp”, egzamin zostanie przeprowadzony przez niezależnego, zewnętrznego egzaminatora celem zapewnienia bezstronności procesu walidacji. Walidacja odbędzie się zgodnie z 4 etapami (identyfikowanie, dokumentowanie, weryfikacja, certyfikowanie). Zgodnie z opisanymi etapami zostanie przeprowadzona również walidacja kompetencji zielonych.

 

GRUPA DOCELOWA

  • osoby dorosłe pow. 18 r. ż., o niskich umiejętnościach podstawowych, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności/kompetencji, które posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – osoby wykluczone cyfrowo
  • zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Jędrzejów, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Busko-Zdrój, Końskie

Wsparciem zostaną objęte zostaną w szczególności:

  • Osoby starsze (które ukończyły 50 r.ż.) – 50 % UP
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
  • Osoby z niepełnosprawnościami

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Nabycie umiejętności podstawowych w zakresie korzystania z technologii cyfrowych przez min. 85% z 150 osób (90K/60M, 15 ON) dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie woj. świętokrzyskiego (miasta średnie), w szczególności: osoby starcze, osoby o niskich kwalifikacjach, pozostające bez zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

Wspieranie uczenia się przez całe życie w szczególności elastycznej możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacje dla wszystkich z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych (…) poprzez realizację wsparcia ukierunkowanego na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród osób wykluczonych cyfrowo.

  • Opracowanie raport indywidualnych działań edukacyjnych dla 150 UP
  • Nabyte kompetencje cyfrowe przez min. 128 UP
  • Nabyte zielone kompetencje przez min. 128 UP
  • Podniesienie samooceny i motywacji do aktywności edukacyjnej min. 128 UP
  • Formalnie uznane kompetencje cyfrowe min. 128 UP

 

Wartość projektu: 946 312,50 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 898 996,87 zł

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

KONTAKT

 

Biuro Projektu: al. Niepodległości 63, 27-200 Starachowice

Tel: 665 990 202 (Lider), 506-449-903 (Partner)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.