O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

„Dziś aktywni – jutro pracujący”
nr FELU.09.04-IP.02-0034/23

Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 09.04 Zrównoważony rynek pracy.

Projekt dotyczy realizacji wsparcia w zakresie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, ukierunkowanej na wsparcie zrównoważonego udziału w rynku pracy, zwłaszcza kobiet.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w powiecie lubelskim, mających przerwę w zatrudnieniu ze względu na obowiązki opiekuńcze związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka (w szczególności posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia) i chcących podjąć zatrudnienie po tej przerwie.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową prowadzącą do uzyskania kwalifikacji/kompetencji, poszukiwania pracy oraz podjęcia zatrudnienia.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostaną objęte osoby mające przerwę w zatrudnieniu ze względu na obowiązki opiekuńcze związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w szczególności posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i chcące podjąć zatrudnienie po tej przerwie.

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (w tym minimum 80% kobiet) pozostających bez zatrudnienia (szacunkowo 60% bezrobotnych i 40% biernych zawodowo), zamieszkujących
w rozumieniu kodeksu cywilnego w powiecie lubelskim. Minimum 50% Uczestników stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Preferowany jest udział osób z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie, osób bez doświadczenia zawodowego oraz osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:

1. Diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

Celem zadania jest zdiagnozowanie potrzeb Uczestników/czek Projektu i opracowanie dla każdego/ej z nich Indywidualnego Planu Działania. Zadanie realizowane będzie w 4 etapach (przeprowadzenie diagnozy sytuacji Uczestnika/czki, przygotowanie IPD, realizacja IPD, zakończenie realizacji IPD). Uczestnikom/czkom zapewniamy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Warsztaty wspierania równowagi praca-rodzina, wsparcie psychologiczne

Celem zadania jest nabycie kompetencji w zakresie godzenia życia zawodowego
i prywatnego/równości szans u Uczestników/czek Projektu. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych: warsztat równych szans, warsztat pracy nad stereotypami, elastyczne formy zatrudnienia i uprawnienia rodziców na rynku pracy, godzenie życia zawodowego z prywatnym. Zaplanowaliśmy 8 spotkań warsztatowych dla 1 grupy. Uczestnikom/czkom podczas zajęć zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

3. Szkolenia zawodowe

Celem zadania jest nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych dzięki udziałowi w szkoleniach. Szkolenia oferowane będą Uczestnikom/czkom Projektu zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem, a także uwzględniać rzeczywiste potrzeby na określone kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy powiatu lubelskiego i miasta Lublin. Czas trwania szkoleń zostanie dostosowany do realnych potrzeb uzyskania kwalifikacji lub kompetencji po ich zakończeniu. Nabycie kwalifikacji/kompetencji zostanie zweryfikowane w formie zewnętrznego egzaminu i potwierdzone certyfikatem. Uczestnikom podczas zajęć zapewniamy materiały szkoleniowe, catering i stypendium szkoleniowe.

4. Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest nawiązanie kontaktów z pracodawcami przez Uczestników/czki Projektu. Pośrednicy pracy udzielą pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pozyskają oferty pracy,
a także będą informować o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjować i organizować kontakty z pracodawcami, pomagać Uczestnikom/czkom w przygotowaniu do spotkania z pracodawcami.

5. Staże zawodowe

Dla 32 Uczestników/czek Projektu zaplanowaliśmy 3-miesięczne staże zawodowe, których celem jest nabycie doświadczenia zawodowego. Staże realizowane będą u pracodawców z województwa lubelskiego, w szczególności powiatu lubelskiego i miasta Lublin, pod nadzorem opiekuna stażu. Uczestnicy/czki otrzymają pisemną ocenę i zaświadczenie o ukończeniu stażu. Uczestnikom zapewniamy badania lekarskie, stypendium stażowe.

Przewidywane efekty:

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa w projekcie prowadzić będzie do:

  • uzyskania kwalifikacji/kompetencji przez min. 56 osób,
  • poszukiwania pracy przez min. 21 osób,
  • podjęcia pracy przez min. 35 osób.

Miejsce realizacji:

Projekt realizowany jest na terenie powiatu lubelskiego i miasta Lublin. Zajęcia organizowane będą
w salach pozbawionych barier architektonicznych, dobrze skomunikowanych, dostosowanych do potrzeb Uczestników/czek Projektu.

Okres realizacji:

01.01.2024 r. – 30.11.2024 r.  

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 036 518,75 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 881 040,93 zł

 

KONTAKT:

Biuro Projektu

ul. Skromna 5,

20-704 Lublin

pokój H10

Telefon: 519-837-211

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.