FEL logotyp kolor poziom

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

„Integracja to Twoja szansa”
nr FELU.08.03-IP.02-0067/23

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Projekt „Integracja to Twoja szansa” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 08.03 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich.  

Projekt zakłada kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie, odpowiadające na zidentyfikowane problemy i potrzeby wspieranych osób w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej). Wsparcie będzie łączyć narzędzia aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna obywateli państw trzecich, legalnie przebywających/zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w wieku powyżej 18 roku życia i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, poprzez skorzystanie
z kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia dopasowanego do potrzeb, którego rezultatem będzie nabycie kwalifikacji przez min. 32 UP, podjęcie pracy przez min. 12 UP, poprawa sytuacji społecznej przez min. 32 UP.

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 dorosłych (w wieku powyżej 18 r.ż.) obywateli państw trzecich (w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn), przebywających/zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego i zamierzających pozostać na jego obszarze przez minimum 6 miesięcy. Uczestnicy/czki muszą spełniać definicję obywatela państw trzecich/bezpaństwowca/osoby bez ustalonego obywatelstwa (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu). Osoby te muszą przebywać
w Polsce legalnie, na podstawie dokumentów upoważniających do pobytu i pracy, takich jak np. wiza, karta pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE) lub dokument potwierdzający objęcie ochroną. W zakres pomocy włączeni są zarówno migranci, uchodźcy oraz osoby, które otrzymały inne formy ochrony.

Wsparcie kierowane jest w szczególności do obywateli państw trzecich znajdujących się
w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, tj.:

 1. osób, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie od 24.02.2022 r. i zostały objęte ochroną czasową,
 2. osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych/biernych zawodowo),
 3. osób mających trudności w godzeniu życia zawodowego z prywatnym z powodu opieki nad dzieckiem do lat 6,
 4. osób z niepełnosprawnościami,
 5. osób, które wcześniej skorzystały ze wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej (udział
  w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Priorytetu VIII i IX).

Formy wsparcia:

1. Indywidualna diagnoza potrzeb

Celem zadania jest dopasowanie zindywidualizowanej oferty pomocy dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Zadanie będzie realizowane w formie 2 indywidualnych spotkań Uczestnika/czki
z psychologiem, w łącznym wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Zakres merytoryczny zadania obejmie identyfikację problemów, potrzeb, oczekiwań związanych
z integracją społeczno-gospodarczą w Polsce, mocnych i słabych stron, zdiagnozowanie barier
i deficytów, w tym specjalnych potrzeb, wsparcie motywacyjne do udziału w projekcie.

2. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Celem zadania jest wsparcie w sytuacjach życia codziennego, kontaktach społecznych, sprawach obywatelskich. Zadanie będzie realizowane w formie 5 indywidualnych spotkań Uczestnika/czki
ze specjalistą/specjalistami, w łącznym wymiarze 10 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Zakres merytoryczny zajęć obejmie:

 1. pomoc przy załatwianiu różnych spraw urzędowych i prywatnych, pomoc
  w wypełnianiu druków i sporządzaniu pism oraz korzystaniu z usług urzędów i instytucji,
 2. pomoc w korzystaniu z oferty pomocowej, m.in. socjalnej, edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej,
 3. inne wsparcie dostosowane do konkretnych potrzeb – Uczestnik/czka może korzystać z porad
  w zakresie zgodnym z własnymi potrzebami.

3. Indywidualne doradztwo zawodowe

Celem zadania jest ocena potencjału zawodowego w kontekście regionalnego rynku pracy, możliwości kształcenia i podnoszenia/zmiany kwalifikacji.  Zadanie będzie realizowane w formie 1 indywidualnego spotkania Uczestnika/czki z doradcą zawodowym, w łącznym wymiarze 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Zakres merytoryczny zajęć obejmie:

 1. diagnozę posiadanych kompetencji, kwalifikacji, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 2. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych, możliwości doskonalenia zawodowego,
 3. zaplanowanie aktywności w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
 4. wybór tematyki szkolenia/kursu zawodowego zgodnie ze zdiagnozowanymi predyspozycjami/ potrzebami.

4. Warsztaty integracyjne

Celem zadania jest wprowadzenie w społeczeństwo przyjmujące, ułatwiające adaptację
w nowym środowisku i integrację poprzez pozyskanie informacji o prawach i obowiązkach, dostępności do usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, rynku pracy, przedsiębiorczości. Zostaną utworzone 4 grupy średnio 10-osobowe. Zadanie realizowane będzie w formie 8 spotkań grupowych po 4 godziny dydaktyczne, w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.  Ramowy program warsztatów obejmie:

 1. Moduł: Prawa i obowiązki w Polsce, opieka socjalna,
 2. Moduł: Kultura i edukacja,
 3. Moduł: Rynek pracy,
 4. Moduł: Przedsiębiorczość.

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają Pakiet Informacyjny, zawierający m.in. zagadnienia związane
z historią, geografią, kulturą i życiem społecznym w Polsce, polskim systemem prawnym i politycznym, wybrane zagadnienia integracji europejskiej, zasady podejmowania zatrudnienia oraz działalności gospodarczej, podstawy praw pracowniczych, metody poszukiwania zatrudnienia, informacje związane z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego. Pakiet dostępny będzie w języku polskim
i ukraińskim. Uczestnicy/czki Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: długopis, notes, teczkę. Uczestnikom/czkom zostanie zapewniony catering (poczęstunek podczas przerwy kawowej) na każdych zajęciach. 

5. Kurs języka polskiego

Celem zadania jest nabycie znajomości języka polskiego i kultury polskiej, umożliwiające komunikację w podstawowym zakresie życia codziennego i zawodowego, rozumienie  odrębności kulturowych. Zostaną utworzone 4 grupy średnio 10-osobowe. Zadanie realizowane będzie w formie 20 spotkań grupowych po 3 godziny dydaktyczne, w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla jednej grupy. Ramowy program kursu obejmie:

 1. komunikowanie się w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych
  z organizacją życia w Polsce, podróżowaniem, załatwianiem spraw urzędowych,
 2. pisanie krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych,
 3. rozumienie najważniejszych treści i intencji zawartych w prostych tekstach pisanych
 4. i mówionych,
 5. opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych
  i interpunkcyjnych,
 6. podstawowe informacje o geografii, historii, kulturze polskiej.

Poziom grup zostanie ustalony na podstawie testu kwalifikacyjnego (zakłada się możliwość realizacji kursu na poziomie A1/A2/B). Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym sprawdzającym poziom zaawansowania językowego i otrzymaniem certyfikatów potwierdzających osiągnięty stopień biegłości językowej zgodnych z ESOKJ oraz wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass. Uczestnicy/czki Projektu otrzymają materiały szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia).

6. Szkolenia/kursy zawodowe

Celem zadania jest nabycie/potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potencjałem Uczestników/czek Projektu i potrzebami regionalnego rynku pracy. Zostaną utworzone 4 grupy średnio 10-osobowe. Zadanie realizowane będzie w formie 15 spotkań grupowych po 6 godziny dydaktycznych, w łącznym wymiarze 90 godzin dydaktycznych dla jednej grupy. Każdy kurs/szkolenie będzie prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji będzie weryfikowane poprzez sprawdzenie w formie egzaminu zewnętrznego. Uczestnicy/czki Projektu otrzymają materiały szkoleniowe dostosowane do specyfiki szkolenia (w tym podręcznik/skrypt szkoleniowy). Uczestnikom/czkom zostanie zapewniony catering (obiad) na każdych zajęciach. Uczestnikom/czkom przysługuje stypendium szkoleniowe podczas udziału w Zadaniu. Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje/ kompetencje.

7. Pośrednictwo pracy 

Celem zadania jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z potencjałem Uczestnika/czki Projektu. Zadanie będzie realizowane w formie 4 indywidualnych spotkań Uczestnika/czki
z pośrednikiem pracy, w łącznym wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Zakres merytoryczny zajęć obejmie:

 1. tworzenie bazy pracodawców,
 2. pomoc w dopracowaniu CV pod konkretne oferty,
 3. inicjowanie spotkań z pracodawcami, omawianie odbytych rozmów,
 4. pozyskiwanie ofert pracy,
 5. informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/ lokalnym rynku pracy.

Przewidywane efekty:

Kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie dopasowane do potrzeb, prowadzić będzie do aktywizacji zawodowej i integracji społecznej min. 32 z 40 Uczestników/czek Projektu poprzez:

 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 32 osoby,
 • podjęcie pracy przez min. 12 osób,
 • poprawę sytuacji społecznej przez min. 32 osoby.

Miejsce realizacji:

Projekt realizowany jest na województwa lubelskiego. Zajęcia organizowane będą w salach pozbawionych barier architektonicznych, dobrze skomunikowanych, dostosowanych do potrzeb Uczestników/czek Projektu, jak najbliżej miejsca ich pobytu.

Okres realizacji:

01.03.2024 r. – 31.12.2024 r.  

Wartość projektu: 740 484,62 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 662 538,87 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu

ul. Skromna 5,

20-704 Lublin

pokój H10

Telefon: 519-837-211

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro znajduje się w niskiej części budynku, do której jedno z wejść znajduje się na poziomie równym z gruntem, bez schodów i innych przeszkód w przemieszczaniu się.

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej, w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej.